Internetová databáze terénních archeologických výzkumů

Oznámení o stavebním či jiném záměru prováděném na území s archeologickými nálezy je povinen učinit podle § 22 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění každý, kdo provádí činnosti, které mohou poškodit či zničit archeologické nálezy.

Oznámení lze učinit prostřednictvím tohoto webového formuláře provozovaného Archeologickým ústavem AV ČR, Praha v. v. i. a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno v. v. i.

Územím s archeologickými nálezy se rozumí nejen místa, kde v minulosti byly archeologické nálezy učiněny, ale i takové pozemky, kde nedošlo k narušení terénu moderními zásahy a výskyt archeologických nálezů nelze vyloučit. Jako území s archeologickými nálezy tak lze chápat celé území České republiky s výjimkou např. vytěžených povrchových dolů nebo pískoven.

Doporučujeme toto oznámení učinit v dostatečném předstihu před zahájením terénních prací (nejpozději však 1 měsíc), aby bylo možné vyřídit všechny nezbytné formality spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu. Předejdete tak zbytečnému zdržení vašeho projektu nebo případným škodám na našem společném kulturním dědictví.

V případě archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, je třeba postupovat podle §23 odst. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, tedy podat oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. K oznámení tohoto typu formulář níže neslouží. Formulář neslouží ani zadávání žádostí o vyjádření k zamýšlené stavbě nebo jiné činnosti. Využijte tak standardních kontaktů uváděných na webových stránkách jednotlivých institucí.

Údaje a dokumenty poskytnuté v oznámení budou po nezbytně nutnou dobu uloženy v systému Archeologická mapa České republiky a jejich shrnutí bude odesláno na Vámi uvedený email. Do projektové dokumentace vkládejte pouze dokumenty bezprostředně související se zamýšlenou stavbou či jinou činností, zejména pak plánovou dokumentaci, bližší vymezení formy a rozsahu zásahu a plánovaný harmonogram prací. Vložením dokumentů souhlasíte s jejich uložením v systému a zprostředkování dalším organizacím oprávněným provádět archeologické výzkumy, případně též orgánům veřejné moci.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat na emailech oznameni@arup.cas.cz (Čechy), nebo oznameni@arub.cz (Morava a Slezsko).

Oznámení nového projektu


Oznámení nového projektu
Katastrální území* Další katastry*
Podnět*
Lokalizace*
Parcelní číslo* Plánované zahájení*
Oznamovatel*
Zástupce oznamovatele*
Adresa oznamovatele*
Telefon* Email*
Projektová a jiná dokumentace
  • Soubor nevybrán
Přidat další soubor
 

Informace o zpracování osobních údajů

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících s Vaší povinností jako stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči (dále rovněž jen „zákon“), poskytnout informace o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy nebo jinou činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, a to buď Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., IČ 67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1, nebo Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., IČ 68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, jako oprávněným institucím dle daného ustanovení zákona. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následujícího obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Společnými správci osobních údajů jsou Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., IČ:67985912, se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1, a Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IČ:68081758, se sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (dále jen „Správce“ či „Archeologický ústav“).

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme, jelikož nám to ukládá zákon, konkrétně § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, který stanoví stavebníkovi, který má záměr provádět stavební činnost v území s archeologickými nálezy, nebo jinou činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů, povinnost oznámit nejprve tento záměr Archeologickému ústavu. Odrazem této povinnosti stavebníka je povinnost archeologického ústavu toto oznámení přijmout a zpracovat jej. Při zpracování oznámení stavebníka dochází ze strany Archeologického ústavu ke zpracování osobních údajů stavebníka jako subjektu osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů a Archeologický ústav je v postavení Správce. Vaše osobní údaje v níže uvedeném rozsahu zpracováváme, pouze aby Vás Archeologický ústav či jiná oprávněná organizace dle zákona mohly kontaktovat za účelem provedení záchranného archeologického průzkumu.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu Vámi vyplněného formuláře, a to konkrétně v rozsahu:

  • jméno,
  • příjmení,
  • adresa,
  • telefonní číslo,
  • e-mail,
  • údaje o nemovité věci (parcelní číslo a bližší specifikace předmětu oznámení).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu nezbytně nutnou maximálně však po dobu deseti let. Tyto lhůty vyplývají ze zákonných požadavků a z titulu ochrany zájmu subjektu údajů na prokázání splnění své zákonné povinnosti.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Příjemci Vašich osobních údajů, resp. výsledků jejich zpracování jsou:

  • oprávněné organizace dle zákona

Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.


V Praze dne 25. 5. 2018

Souhlasím s podmínkami*
 

Symbolem hvězdičky jsou označena povinná pole.

Tento portál je spravován systémem LemonTree od společnosti SmartGIS s.r.o.
© Formulářová struktura ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.